Klauzula zgody na przetwarzanie danych

Szanowny Kandydacie do pracy w OKWineBar

Aby skorzystać z formularza do przesłania CV w zakładce KARIERA, musisz zaznaczyć w nim zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oto pełna treść zgody:

Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Wyrażam dobrowolnie i w sposób świadomy zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody. Administrator danych – WineStar sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-202), ul. Księcia Witolda 1 – przekazał mi informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) – informacje te są dostępne w klauzuli informacyjnej poniżej.

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą WineStar sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-202), ul. Księcia Witolda 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000411870, REGON: 021824839, NIP: 8971781300, nr telefonu 71 714 21 26, e-mail halo@okwinebar.com (dalej jako „Administrator”);

2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na rezerwacji stolika w restauracji Administratora – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera i przekazywaniu tą drogą informacji o produktach i usługach Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) prowadzenia marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
e) używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – na podstawie udzielonej zgody;

3. dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora;

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili:
a) upływu terminu rezerwacji stolika w restauracji Administratora – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu dokonania rezerwacji,
b) cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na przesyłanie newslettera i przekazywania informacji o produktach i usługach Administratora (prowadzenia marketingu) lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego;

5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do:
a) dokonania rezerwacji, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością zarezerwowania stolika przez Administratora,
b) przesyłania newslettera, przy czym niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera od Administratora;

6. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

7. przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania tych danych lub ich przeniesienia;

8. przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).